BIKE STATIONS
BIKE STATIONS
Station
number
Quick
station name
Place
station location
Available
bike
Number
free
locks
1 Sport Center Gymnastics Avenue N.Nazarbayev 3 7
2 Govermental Housing Avenue Nazarbayev №32 3 7
3 Palace Turkystan Avenue Nazarbayev 5 15
4 Monument «N.Nazarbayev» Avenue N.Nazarbayev no number 2 8
5 Bus stop «School Nazarbaev» st.Nazarbekov and st.Bayterekov intersection h №197 2 8
6 Micro district «Nursat» st.Nazarbekov and st.Shanin intersection 7 3
7 Micro district «Nursat» park named S.Bayterekov St.Nazarbekov and st.Baydibek bi intersection no number 6 4
8 Dendropark Baitursynov 6 10
9 Argynbekov - Baitursynov Due to technical reasons this station is not active Baidibek bi av. 0 8
10 «Shakhan 2» shopping center Due to technical reasons this station is not active st. Baydibek bi №36 0 10
11 «Balkadisha» shopping mall Due to technical reasons this station is not active st.Baydibek bi no number 0 8
12 Park Due to technical reasons this station is not active Park 0 10
13 Nauryz bus stop Baitursynov-Ryskulov 1 7
14 Campus st. Baytursynov 4 12
15 «Alatau» restaurant Due to technical reasons this station is not active Avenue Kunaev no number 0 10
16 Branch University named after M.Auezov Baitursynov str. 2 6
17 Kazhimukan stadium Due to technical reasons this station is not active st. Madeli-Kozha 0 10
18 «Royal» fitness club Due to technical reasons this station is not active Avenue Kunaev № 83 0 8
19 Ice Palace Crossroads streets Zheltoksan and Baitursynov 6 4
20 «Steak Field» cafe Due to technical reasons this station is not active Intersection street Ilyaev and Kunaev avenue 0 10
21 Abai Kunanbaev park Intersection streets B.Momyshuly and Zheltoksan 5 7
22 Nur-Otan st. Beybitshilik end st. Ilyaeva 3 7
23 Technopark Respublika avenue 1 9
24 Central polyclinic Due to technical reasons this station is not active Askarova street 0 8
25 Opera and Ballet Theatre Due to technical reasons this station is not active Askarov street 0 10
26 Bus station Republic avenue 12 5 3
27 pharmacy eurofarm Due to technical reasons this station is not active Republic - Kaldayakov str. 0 8
28 Hotel Republic - Gagarin str. 4 4
29 Filling station GLEDIS Aliya Moldagulova street 2 6 2
30 SILK WAY Khalygaralyk University Due to technical reasons this station is not active Zhangeldin street 10 0 8
31 Square Nauryz Square 6 10
32 Monument B.Momyshuly Intersection streets Tauke khan and B.Momyshuly 5 3
33 SKSU named after M.Auezov St.Baytursynov and st.Tauke khan intersection №5 3 7
34 Polyclinic №8 Due to technical reasons this station is not active Intersection streets Turkestan and Baytursynov 0 10
35 Bus stop «Spartak» Tauke Khan avenue 1 9
36 Ethnopark Tuke Khan avenue 3 6
37 Ordinary School № 8 Due to technical reasons this station is not active st.Kazybek bi № 19 0 10
38 Сentral park of culture and recreation Due to technical reasons this station is not active St.Turkistan no number 0 8
39 Shamshy Kaldayakov the park st.Tashenov 3 7
40 Independence monument Due to technical reasons this station is not active Ordabasy square 0 10
501 501 Due to technical reasons this station is not active 0 16
502 502 Due to technical reasons this station is not active 0 16
503 503 Due to technical reasons this station is not active 0 10
504 504 Due to technical reasons this station is not active 0 20
505 505 Due to technical reasons this station is not active 0 16
601 601 Due to technical reasons this station is not active 0 6
602 602 Due to technical reasons this station is not active 0 0
997 997 Due to technical reasons this station is not active 0 3
Sales Department Due to technical reasons this station is not active Intersection avenues Tauke khan and Kunaev 0 5