BIKE STATIONS
BIKE STATIONS
Station
number
Quick
station name
Place
station location
Available
bike
Number
free
locks
1 Sport Center Gymnastics Avenue N.Nazarbayev 4 6
2 Govermental Housing Avenue Nazarbayev №32 6 4
3 Palace Turkystan Avenue Nazarbayev 7 13
4 Monument «N.Nazarbayev» Avenue N.Nazarbayev no number 6 4
5 Bus stop «School Nazarbaev» st.Nazarbekov and st.Bayterekov intersection h №197 3 7
6 Micro district «Nursat» st.Nazarbekov and st.Shanin intersection 3 7
7 Micro district «Nursat» park named S.Bayterekov St.Nazarbekov and st.Baydibek bi intersection no number 3 7
8 Dendropark Baitursynov 6 10
9 Argynbekov - Baitursynov Baidibek bi av. 2 6
10 «Shakhan 2» shopping center Due to technical reasons this station is not active st. Baydibek bi №36 0 10
11 «Balkadisha» shopping mall st.Baydibek bi no number 4 4
12 Park «Vera Nadezhda Lubov» st.Ryskulov and st.Kunaev intersection no number 4 6
13 Nauryz bus stop Baitursynov-Ryskulov 2 6
14 Campus st. Baytursynov 3 13
15 «Alatau» restaurant Avenue Kunaev no number 3 7
16 Branch University named after M.Auezov Baitursynov str. 3 5
17 Kazhimukan stadium st. Madeli-Kozha 4 6
18 «Royal» fitness club Due to technical reasons this station is not active Avenue Kunaev № 83 0 8
19 Ice Palace Crossroads streets Zheltoksan and Baitursynov 3 7
20 «Steak Field» cafe Intersection street Ilyaev and Kunaev avenue 5 5
21 Abai Kunanbaev park Intersection streets B.Momyshuly and Zheltoksan 4 8
22 Nur-Otan st. Beybitshilik end st. Ilyaeva 6 4
23 Technopark Respublika avenue 5 5
24 Central polyclinic Askarova street 2 6
25 Opera and Ballet Theatre Askarov street 4 6
26 Bus station Republic avenue 12 3 5
27 pharmacy eurofarm Republic - Kaldayakov str. 3 5
28 Hotel Republic - Gagarin str. 4 4
29 Filling station GLEDIS Aliya Moldagulova street 2 2 6
30 SILK WAY Khalygaralyk University Zhangeldin street 10 4 4
31 Square "Nauryz alagy" Nauryz Square 4 12
32 Monument B.Momyshuly Intersection streets Tauke khan and B.Momyshuly 1 7
33 SKSU named after M.Auezov St.Baytursynov and st.Tauke khan intersection №5 4 6
34 Polyclinic №8 Intersection streets Turkestan and Baytursynov 5 5
35 Bus stop «Spartak» Tauke Khan avenue 4 6
36 Ethnopark Tuke Khan avenue 3 5
37 Ordinary School № 8 Due to technical reasons this station is not active st.Kazybek bi № 19 0 10
38 Сentral park of culture and recreation St.Turkistan no number 2 6
39 Shamshy Kaldayakov the park st.Tashenov 5 5
40 Independence monument Ordabasy square 7 3
501 501 Due to technical reasons this station is not active 0 16
502 502 Due to technical reasons this station is not active 0 16
503 503 Due to technical reasons this station is not active 0 10
504 504 Due to technical reasons this station is not active 0 20
505 505 Due to technical reasons this station is not active 0 16
601 601 Due to technical reasons this station is not active 0 6
602 602 Due to technical reasons this station is not active 0 0
997 997 Due to technical reasons this station is not active 0 3
Sales Department Intersection avenues Tauke khan and Kunaev 1 4